Dreptul de retentie - Notar Bucuresti Sector 1

Dreptul de retenție

Potrivit  art. 2495 Cod civil, dreptul de retenție este acel drept subiectiv civil care conferă titularului său fiind creditor al datoriei născute în legătură cu bunul, puterea de a reține și de a refuza restituirea unui bun până când debitorul său v ...

Dreptul de superficie - Notar Piata Amzei

Dreptul de superficie

Dreptul de superficie - Art. 693 alin. 1 Cod Civil definește superficia ca fiind dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândește un drept de folosință. ...

Dreptul de uzufruct - Notariat Bucuresti

Dreptul de uzufruct

Codul Civil în art. 703 prevede că dreptul de uzufruct este dreptul de a folosi bunul altei persoane și de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a îi conserva substanța.Uzufructul este un dezmembrământ al dr ...

Efectele inscrierilor in cartea funciara - Notariat Piata Amzei

Efectele înscrierilor în cartea funciară

În sistemul Noului Cod civil , drepturile reale imobiliare se dobândesc, se modifică şi se sting numai prin înscrierea în cartea funciară, cu excepţia cazurilor anume prevăzute de lege (art.885-887). Efectele înscrierilor în cartea funciară sunt: ...

image45

Excepția de neexecutare a contractului

În concepţia legiuitorului, excepţia de neexecutare este o cauză justificată de nerespectare a principiului forţei obligatorii (de fapt de suspendare a forţei obligatorii a contractului).În principiu, prestaţiile promise reciproc de părţile contr ...

Clauza de inalienabilitate - Notariat Sector 1

Clauza de inalienabilitate

Art. 626 Cod Civil - Clauza de inalienabilitate permite proprietarului să consimtă la limitarea dreptului sau prin acte juridice, cu condiția de a nu fi încălcate ordinea publica si bunele moravuri.Pentru prima dată în legislația noastră civilă, ...

Incapacităţi de a dispune prin testament - Notar Bucuresti

Incapacităţi de a dispune prin testament

Incapacităţi de a dispune prin testament - Minorii şi persoanele puse sub interdicţie judecătorească nu pot dispune de bunurile lor prin liberalităţi nici prin reprezentanţii legali (părinţi sau tutore) şi nici personal cu încuviinţarea ocrotitorului ...

Certificarea de fapte - Notar Piata Romana

Certificarea de fapte

Certificarea de fapte reprezintă modalitatea prin care o ȋntâmplare sau ȋmprejurare reală, un lucru petrecut ȋn realitate sau o acțiune săvârșită de cineva sunt confirmate, adeverite de către notarul public, care a luat cunoștință de ele prin proprii ...

Limite legale raporturi vecinătate - Notar Piata Romana

Limite legale raporturi vecinătate

Codul Civil prevede limite legale ale dreptului de proprietate și, de asemenea, menționează că limitele stabilite în interes privat pot fi modificate prin acordul părților.Codul civil consacră limitele juridice ale dreptului de proprietate după c ...

Mandat cu reprezentare - Notar Piata Romana

Mandat cu reprezentare

Mandat cu reprezentare fie din lege, fie dintr-un act juridic ori dintr-o hotărâre judecătorească, după caz.Contractul încheiat de reprezentant, în limitele împuternicirii, în numele reprezentatului produce efecte direct între reprezentat şi ceal ...

Novația - Notar Piața Amzei

Novația

Novația este o operațiune juridică de natură contractuală prin care părțile sting o obligație veche și o înlocuiesc cu o obligație nouă. Stingerea obligației vechi și nașterea celei noi se face concomitent.În cazul novației, obligația veche se tr ...

Partajul de ascendent - Notar Bucuresti

Partajul de ascendent

Partajul de ascendent se poate realiza prin donație sau prin testament, cu respectarea condițiilor, formelor și reglementărilor legale specifice acestor acte juridice.Partajul de ascendent realizat prin donație nu poate avea ca obiect decât bunur ...

Partajul - Notar Sector 1

Partajul

Încetarea stării de coproprietate obișnuită. Partajul Partajul este operaţia juridică prin care, atât în cazul coproprietății, cât şi în cazul indiviziunii, drepturile reale principale pe cote-părţi se transformă în drepturi pure şi simple asupra u ...

Promisiune de vânzare cumpărare - Notar Public Bucuresti

Promisiune de vânzare cumpărare

Promisiunea de vânzare cumpărare este actul prin care părțile se obligă să vândă respectiv să cumpere un bun, în schimbul unui preț, la termenul și în condițiile pe care le stabilesc de comun acord.Când una dintre părțile care au încheiat o promi ...

Reducţiunea liberalităţi excesive - Notar Piata Romana

Reducţiunea liberalităţii excesive

REDUCŢIUNEA LIBERALITĂŢII EXCESIVE (Legatelor sau Donațiilor) EXCESIVE ŞI EFECTELE REDUCŢIUNII Reducţiunea liberalităţii excesive reprezintă o sancțiune de drept civil care lipsește de eficacitate acele liberalități care aduc atingere rezervei succe ...

Substituții fideicomisare - Notar Public Sector 1

Substituții fideicomisare

Substituții fideicomisare, dispoziția prin care o persoană, denumită instituit, este însărcinată să administreze bunul sau bunurile care constituie obiectul liberalității și să le transmită unui terț, denumit substituit, desemnat de dispunător, nu pr ...

Testament olograf - Notariat Piata Amzei

Testament olograf

(testament olograf, testamentul scris în întregime, semnat și datat de mâna testatorului)Testamentul olograf este acela pentru a cărui validitate se cere ca testatorul sa îl scrie, dateze și semneze cu mâna lui. Condiții de validitate: toate cele ...

Caducitatea legatelor - Notar Sector 1

Caducitatea legatelor

Caducitatea legatelor este cauza de ineficacitate a legatului constând într-o imposibilitate de executare a legatului, instituit valabil de către testator și nerevocat de acesta, ca urmare a unor împrejurări străine de voința testatorului.Legatel ...

Clasificarea legatelor - Notariat Bucuresti

Clasificarea legatelor

Clasificarea legatelor, testatorul poate stipula ca la decesul său, unul sau mai mulţi legatari să dobândească întregul său patrimoniu, o fracţiune din acesta sau anumite bunuri determinate.Legatul este universal, dacă are ca obiect întreaga aver ...

Contractul de ipotecă imobiliară - Notariat Bucuresti

Contractul de ipotecă imobiliară

Contractul de ipotecă imobiliară, potrivit art 2343 Cod Civil, ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executării unei obligații.Ipoteca este prin natura ei, accesorie și indivizibilă. Ea subzistă cât timp există o ...

Convențiile matrimoniale - Notar Public Sector 1

Convențiile matrimoniale

Convențiile matrimoniale sunt definite, în general, ca actul prin care viitorii soţi stabilesc regimul matrimonial aplicabil.În acest sens, conform art. 312 (1) Cod Civil, viitorii soţi pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legală, separaţi ...

Contractul de tranzacție - Notari Bucuresti

Contractul de tranzacție

Contractul de tranzacție Contractul de tranzacție, potrivit art. 2.267 Cod Civil tranzacţia este contractul prin care părţile previn sau sting un litigiu, inclusiv în faza executării silite, prin concesii sau renunţări reciproce la drepturi ori prin ...

Contractul de rentă viageră - Notar Sector 1

Contractul de rentă viageră

Contractul de rentă viageră Prin contractul de rentă viageră o parte, numită debirentier, se obligă să efectueze în folosul unei anumite persoane, numită credirentier, prestaţii periodice, constând în sume de bani sau alte bunuri fungibile. Renta ...