image50

Dreptul de retenție

Potrivit  art. 2495 Cod civil, dreptul de retenție este acel drept subiectiv civil care conferă titularului său fiind creditor al datoriei născute în legătură cu bunul, puterea de a reține și de a refuza restituirea unui bun până când de ...

image49

Dreptul de superficie

Art. 693 alin 1 Cod Civil definește superficia ca fiind dreptul  de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândește un drept de folosința. Dreptul de supe ...

image48

Dreptul de uzufruct

Codul Civil în art. 703 prevede că dreptul de uzufruct este dreptul de a folosi bunul altei persoane și de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a îi conserva substanța. Uzufructul este un dezmembră ...

image45

Excepția de neexecutare a contractului

În concepţia legiuitorului, excepţia de neexecutare este o cauză justificată de nerespectare a principiului forţei obligatorii (de fapt de suspendare a forţei obligatorii a contractului). În principiu, prestaţiile promise reciproc de păr ...

image41

Inalienabilitatea convențională

Art. 626 Cod Civil permite proprietarului să consimtă la limitarea dreptului sau prin acte juridice, cu condiția de a nu fi încălcate ordinea publica si bunele moravuri. Pentru prima data in legislația noastră civila,  Art. 627 Cod Civil p ...

image40

Incapacităţi de a dispune prin testament

Minorii şi persoanele puse sub interdicţie judecătorească nu pot dispune de bunurile lor prin liberalităţi nici prin reprezentanţii legali (părinţi sau tutore) şi nici personal cu încuviinţarea ocrotitorului legal (şi chiar dacă s-ar ob ...

image1

Certificarea de fapte

  Certificarea de fapte reprezintă modalitatea prin care o ȋntâmplare sau ȋmprejurare reală, un lucru petrecut ȋn realitate sau o acțiune săvârșită de cineva sunt confirmate, adeverite de către notarul public, care a luat cunoști ...

image15

Limite legale raporturi vecinatate

Codul civil consacră limitele juridice ale dreptului de proprietate  după cum urmează: Legale, fiind impuse prin voința juridica exprimata de legiuitor Convenționale, fiind impuse de titularul dreptului de proprietate privata asupra unu ...

image17

Mandat cu reprezentare

Puterea de a reprezenta poate rezulta fie din lege, fie dintr-un act juridic ori dintr-o hotărâre judecătorească, după caz. Contractul încheiat de reprezentant, în limitele împuternicirii, în numele reprezentatului produce efecte direct ...

image19

Novația

Operațiune juridică de natură contractuală prin care părțile sting o obligație veche și o înlocuiesc cu o obligație nouă. Stingerea obligației vechi și nașterea celei noi se face concomitent. În cazul novației, obligația veche se ...

image21

Partajul de ascendent

Partajul de ascendent se poate realiza prin donație sau prin testament, cu respectarea condițiilor, formelor si reglementarilor legale specifice acestor acte juridice. Partajul de ascendent realizat prin donație nu poate avea ca obiect decât b ...

image23

Partajul

Încetarea stării de coproprietate obișnuită. Partajul Partajul este operaţia juridică prin care, atât în cazul coproprietății, cât şi în cazul indiviziunii, drepturile reale principale pe cote-părţi se transformă în drepturi pure ...

image25

Promisiune de vânzare cumpărare

Promisiunea bilaterală de vânzare cumpărare este actul prin care părțile se obligă să vândă respectiv să cumpere un bun, în schimbul unui preț, la termenul și în condițiile pe care le stabilesc de comun acord. Când una dintre păr ...

image26

Reducţiunea liberalităţi excesive

REDUCŢIUNEA LIBERALITĂŢILOR (Legatelor sau Donațiilor) EXCESIVE ŞI EFECTELE REDUCŢIUNII Reducțiunea liberalităților excesive reprezintă o sancțiune de drept civil care lipsește de eficacitate acele liberalități care aduc atingere rezer ...

image31

Substituții fideicomisare

Dispoziția prin care o persoana, denumita instituit, este însărcinata sa administreze bunul sau bunurile care constituie obiectul liberalității si sa le transmită unui terț, denumit substituit, desemnat de dispunător, nu produce efecte decât ...

image32

Testament olograf

(testamentul scris în întregime, semnat și datat de mâna testatorului) Testamentul olograf este acela pentru a cărui validitate se cere ca testatorul sa îl scrie, dateze si semneze cu mâna lui. Condiții de validitate: toate cele trei ce ...

image34

Caducitatea legatelor

Caducitatea este cauza de ineficacitate a legatului constand într-o imposibilitate de executare a legatului, instituit valabil de catre testator si nerevocat de acesta, ca urmare a unor imprejurari straine de vointa testatorului. Legatele institu ...

image36

Clasificarea legatelor

Testatorul poate stipula ca la decesul său, unul sau mai mulţi legatari să dobândească întregul său patrimoniu, o fracţiune din acesta sau anumite bunuri determinate. Legatul este universal, dacă are ca obiect întreaga avere a testatorul ...

image6

Contractul de ipotecă imobiliară

Potrivit art 2343 Cod Civil, ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executarii unei obligații. Ipoteca este prin natura ei, accesorie și indivizibilă. Ea subzista  cât timp exista obligatia  pe care o garante ...

image7

Convențiile matrimoniale

Convenţia matrimonială Este definită, în general, ca actul prin care viitorii soţi stabilesc regimul matrimonial aplicabil. În acest sens, conform art. 312 (1) Cod Civil, viitorii soţi pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legalî, s ...

contract-de-tranzactie

Contractul de tranzacție

Potrivit art. 2.267 Cod Civil tranzacţia este contractul prin care părţile previn sau sting un litigiu, inclusiv în faza executării silite, prin concesii sau renunţări reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealal ...

contract-de-renta-viagera

Contractul de rentă viageră

Prin contractul de rentă viageră o parte, numită debirentier, se obligă să efectueze în folosul unei anumite persoane, numită credirentier, prestaţii periodice, constând în sume de bani sau alte bunuri fungibile. Renta reprezintă o crean ...