Clauza de inalienabilitate - Notariat Sector 1

Clauza de inalienabilitate

Art. 626 Cod Civil – Clauza de inalienabilitate permite proprietarului să consimtă la limitarea dreptului sau prin acte juridice, cu condiția de a nu fi încălcate ordinea publica si bunele moravuri.

Pentru prima dată în legislația noastră civilă, Art. 627 Cod Civil permite includerea in actele juridice translative de proprietate a unei clauze de inalienabilitate. Astfel, prin convenție sau prin testament, se poate interzice înstrăinarea unui bun, însă numai pentru o durată de cel mult 49 de ani, dacă există un interes serios și legitim pentru a se proceda astfel.

Pentru ca o clauză de inalienabilitate sa fie valabilă, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

  • Clauza poate fi dispusă numai prin convenția părților ori prin testament. Obligația de a nu înstrăina bunul revine dobânditorului acestuia ca efect al contractului încheiat intre părţi sau impusa  beneficiarului testamentului prin voința unilaterală exprimată de către testator. Proprietarul unui bun nu va putea face niciodată o declarație de inalienabilitate cu privire la un bun din patrimoniul sau, o asemenea manifestare fiind lipsită de orice efect juridic.
  • În al doilea rând trebuie sa existe un interes serios legitim. Dobânditorul ar putea totuși fi autorizat de instanța judecătoreasca sa dispună de bunul ce a fost transmis afectat de aceasta clauza, daca interesul care a  justificat clauza de inalienabilitate a dispărut sau daca un interes superior o impune.
  • Clauza de inalienabilitate este prin esența, temporara. Ea poate fi constituita pe un termen de cel mult 49 de ani. Acest termen începe sa curgă din momentul dobândirii bunului înstrăinat.
  • Forma clauzei de inalienabilitate. Clauza de inalienabilitate poate fi inserată numai într-un contract translativ de proprietate sau într-un testament. În cazul în care este inserată într-un testament aceasta trebuie să îndeplinească condițiile de forma testamentare. De asemenea daca este inserată într-o donație sau contract de întreținere, aceasta va trebui sa îmbrace forma autentică.

Invocarea clauzei de inalienabilitate

Art. 628 Cod Civil prevede ca o clauză de inalienabilitate nu va putea fi invocată împotriva dobânditorilor bunului cu privire la care există o asemenea clauză sau împotriva creditorilor proprietarului care s-a obligat sa nu înstrăineze, decât dacă ea îndeplinește toate condițiile menționate mai sus si au fost îndeplinite si formalitățile de publicitate, după caz.

Dacă o clauză de inalienabilitate a fost prevăzută într-un contract cu titlu gratuit, ea este opozabilă nu numai creditorilor actuali ori cei viitori ai dobânditorului, dar și celor anteriori actului de dobândire. În caz de îndeplinire a formalităților de publicitate, bunul astfel grevat nu va putea fi urmărit de toate aceste categorii de creditori ai proprietarului dobânditor acelui bun.

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

Formular de contact

Clauza de inalienabilitate - Notar Bucuresti

Clauza de inalienabilitate prezumată

Este posibil ca părţile unui contract de înstrăinare a unui bun sa se înţeleagă, printre altele, in sensul ca dobânditorul bunului se obliga a transmite dreptul de proprietate asupra acestuia in viitor, către o persoana determinata sau chiar deminabila, de exemplu, primul copil care se va naște in familia dobânditorului.

În aceste cazuri, art. 627 Cod Civil dispune că, clauza de inalienabilitate este subînțeleasă, adică se prezumă existența ei.

Efectele clauzei de inalienabilitate

Efectul clauzei de inalienabilitate constă în aceea ca, până la expirarea termenului prevăzut în cuprinsul ei, bunul nu mai poate fi înstrăinat prin acte juridice inter vivos.

De asemenea, bunul pentru care s-a stipulate inalienabilitatea nu este susceptibil de a forma obiectul unei urmăriri silite cat timp clauza produce efecte, daca prin lege nu se prevede altfel.

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

Formular de contact

Clauza de inalienabilitate nu poate opri transmiterea bunului pe calea succesiunii. Aceasta înseamnă că, chiar daca bunul a fost dobândit afectat de o clauza de inalienabilitate, dobânditorul rămâne liber ca, la decesul sau, sa îl transmită moștenitorilor legali sau celor testamentari.

Dacă bunul care formează obiectul unei substituții fideicomisare ce consta în obligația prevăzută în sarcina legatarului ori a donatarului gratificat cu acest bun de a-l administra și a-l transmite, la decesul său, unei alte persoane desemnate de dispunător, dobânditorul va fi ținut de această obligație, astfel ca nu va putea transmite, la decesul său, decât substitutului desemnat de dispunător.

Clauza de inalienabilitate conform art. 528 Cod civil

Conform art. 528 Cod Civil, chiar dacă nu au fost îndeplinite formalitățile de opozabilitate a clauzei de inalienabilitate, beneficiarul acesteia poate pretinde daune-interese de la proprietarul care nu se conformează obligației asumate si înstrăinează bunul.

În cazul în care nulitatea lovește clauza de inalienabilitate, contractul își va produce efectele sale, mai puțin aceasta clauza. Dacă întregul contract este lovit de nulitate, clauza de inalienabilitate nu va supraviețui acelui contract.

Daca o clauza de inalienabilitate a  fost determinanta la încheierea unui contract, nulitatea clauzei de inalienabilitate va atrage nulitatea întregului contract.

În cazul nerespectării clauzei de inalienabilitate, înstrăinătorul poate să ceară rezoluțiunea contractului.

Comments are closed.