Convențiile matrimoniale - Notar Public Sector 1

Convențiile matrimoniale

Convențiile matrimoniale sunt definite, în general, ca actul prin care viitorii soţi stabilesc regimul matrimonial aplicabil.

În acest sens, conform art. 312 (1) Cod Civil, viitorii soţi pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convențională, iar art. 329 prevede ca alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale se face prin încheierea unei convenţii matrimoniale.

Convenţia matrimonială, ca tipar juridic, poate sa conţină şi dispoziţii de altă natură decât cele prin care se reglementează raporturi patrimoniale decurgând din căsătorie (donaţii reciproce între viitorii soți), precum recunoașterea unui copil, care este un act unilateral.

Asemenea acte juridice își conservă natura juridică proprie neputând altera calificarea convenţiei matrimoniale și nefiind, la rândul lor, alterate de împrejurarea că îşi găsesc suportul juridic într-o convenţie matrimonială.

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

[email protected] +40 727 717 718 Formular de contact

Conform art. 272 Cod Civil, căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani. Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviințarea părinților săi sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizaţia instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul își are domiciliul.

În ceea ce priveşte capacitatea minorului de a încheia o convenţie, art. 337 (1) Cod Civil prevede că minorul care a împlinit vârsta matrimonială poate încheia sau modifica o convenţie matrimonială numai cu încuviințarea ocrotitorului său legal şi cu autorizarea instanţei de tutelă.

Prin urmare, minorul de 14, 15 ani, care are capacitate de exercițiu restrânsă, nu va putea încheia o convenţie matrimonială în vederea unei căsătorii pe care n-ar putea să o încheie decât după ce împlineşte vârsta matrimonială.

Art. 330 Cod Civil prevede ca încheierea convenţiei matrimoniale în faţa notarului public presupune consimţământul tuturor părţilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procura autentică, specială şi având conţinut predeterminat.

Obiectul convenţiei matrimoniale îl constituie regimul matrimonial pe care viitorii soţi îl aleg ca alternativă la regimul matrimonial legal, dar libertatea soţilor de a stabili regimul matrimonial aplicabil în timpul căsătoriei nu este absolută. În acest sens, această libertate este îngrădită de limite generale şi limite speciale.

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

[email protected] +40 727 717 718 Formular de contact

În primul rând este aplicabilă limita generală din materia contractelor  potrivit căreia nu se poate derogă de la dispozițiile imperative ale legii și de la bunele moravuri. Astfel, în convenția matrimonială nu se poate derogă de la:

  • principiul egalității în drepturi între bărbat și femeie; (în sensul că numai unul dintre soți să gestioneze toate bunurile patrimoniale)
  • efectele nepatrimoniale ale căsătoriei;
  • drepturile și îndatoririle părintești; (în sensul că numai unul dintre soți să suporte cheltuielile de creștere și educare)
  • regulile devoluțiunii succesorale legale. (în sensul modificării ordinii de venire la moștenire)

 

În al doilea rând există limite speciale ale convențiilor matrimoniale, determinate de modul de reglementare a regimurilor matrimoniale. Astfel:

  • În ceea ce privește libertatea de a alege sau de a crea un regim matrimonial, în general viitorii soți pot alege unul dintre regimurile matrimoniale alternative prevăzute de lege (comunitatea legală, separația de bunuri sau comunitatea convențională).
  • În ceea ce privește libertatea de a aduce modificări conținutului regimului matrimonial ales față de modul cum este configurat de lege și propus viitorilor soți, art 332 C. civ. prevede că prin convenția matrimonială nu se poate derogă, sub sancțiunea nulității absolute, de la dispozițiile legale privind regimul matrimonial ales, decât în cazurile anume prevăzute de lege.

De regulă, convenția matrimonială se încheie înainte de celebrarea căsătoriei. Convenția matrimonială poate fi încheiată chiar în ziua căsătoriei, după cum poate fi încheiată și în timpul căsătoriei, când are efectul unei convenții prin care se modifică regimul matrimonial.Convenția încheiată în timpul căsătoriei produce efecte de la data prevăzută de părți sau, în lipsa, de la data încheierii ei, deci soții pot stabili un termen de la care convenția matrimonială încheiată în timpul căsătoriei să producă efectul modificator al regimului matrimonial.

Convenția matrimonială este un act solemn pentru care formă autentică notarială este cerută ad validitatem, sub sancțiunea nulității absolute.(330 C. civ.). Pentru a produce efecte față de terți, de regulă, convențiile patrimoniale sunt supuse unor condiții de publicitate prescrise de lege. Neîndeplinirea formalităților de publicitate face ca soții să fie considerați, în raport cu terții de bună-credință, că fiind căsătoriți sub regimul matrimonial al comunității legale.

Publicitatea regimului matrimonial, respectiv a convenției matrimoniale, se realizează atât prin mențiune pe actul de căsătorie, realizată de ofițerul de stare civilă, cât și prin înscriere în Registrul național de publicitate a regimurilor matrimoniale, făcută de ofițerul de stare civilă sau de notarul public, după caz.

Art. 334 (4) Cod Civil prevede că ținând seama de natura bunurilor, conventiile matrimoniale se vor nota în cartea funciară, se vor înscrie în registrul comerțului, precum și în alte registre de publicitate prevăzute de lege. De asemenea, art. 902 (2) Cod Civil prevede că sunt supuse notării în cartea funciară, printre altele: calitatea de bun comun al unui imobil, convenția matrimonială, precum și modificarea, sau după caz, înlocuirea ei.

În toate aceste cazuri, neîndeplinirea formalităților de publicitate speciale nu poate fi acoperită doar prin înscrierea în Registrul național de publicitate a regimurilor matrimoniale. Efectul specific al convenției matrimoniale, că operațiune juridică, este identic tipului de regim matrimonial ales, care poate fi un regim de comunitate, de separație sau mixt.

Dincolo de efectul substanțial, convenția matrimonială produce și efecte probatorii, actul fiind valorificat ca mijloc de probă a regimului matrimonial aplicabil între soți.Celelalte acte juridice cuprinse în convenția matrimonială (donații, clauze de atribuire) vor produce efecte potrivit dreptului comun.

Efectele în timp ale convenției matrimoniale coincid cu întinderea în timp a regimului matrimonial. În acest sens trebuie făcută distincție între efectele convenției matrimoniale între soți  și efectele față de terți.  Între soți convenția matrimonială produce efecte de la data încheierii căsătoriei, iar față de terți de la data îndeplinirii formalităților de publicitate. Efectele convenției matrimoniale încetează odată cu desfacerea sau încetarea căsătoriei, când încetează și regimul matrimonial și se pune problema lichidării acestuia.

 

Comments are closed.