Testament olograf - Notariat Piata Amzei

Testament olograf

(testament olograf, testamentul scris în întregime, semnat și datat de mâna testatorului)

Testamentul olograf este acela pentru a cărui validitate se cere ca testatorul sa îl scrie, dateze și semneze cu mâna lui. Condiții de validitate: toate cele trei cerinţe de solemnitate (scrierea, datarea şi semnarea) trebuie să fie îndeplinite „de mâna testatorului” şi „trebuie să fie întrunite cumulativ.

Sub sancţiunea nulităţii absolute, testamentul olograf trebuie scris în întregime, datat şi semnat de mâna testatorului.

Legea 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale, cu modificările și completările ulterioare, Art. 106. :

(1) În cadrul procedurii succesorale, notarul public stabileşte calitatea moştenitorilor şi legatarilor, întinderea drepturilor acestora, precum şi compunerea masei succesorale.

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

[email protected] +40 727 717 718 Formular de contact

(2) În cazul existenţei unui testament olograf, mistic sau privilegiat prezentat notarului public s-au găsit la inventar, acesta procedează la deschiderea şi vizarea lui spre neschimbare. La termenul fixat pentru dezbatere se constată starea lui materială, întocmindu-se un proces-verbal, urmat de procedura validării.

(3) Procesul-verbal de validare a testamentului se întocmeşte de către notarul public în prezenţa succesibililor legali înlăturaţi prin testament sau ale căror drepturi sunt afectate prin acesta şi care vor fi citaţi în acest scop.

 

(4) Notarul public va dispune efectuarea unei expertize grafoscopice atunci când:

  • succesibilii înlăturaţi de la moştenire, deşi citaţi, nu se prezintă;
  • succesibilii declară că nu cunosc scriitura defunctului;
  • succesibilii contestă scriitura defunctului, aducând probe în acest sens;
  • defunctul nu are moştenitori legali.

(5) În cazul în care în expertiza grafoscopică se constată că scriitura nu aparţine testatorului, notarul public va continua procedura succesorală.

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

[email protected] +40 727 717 718 Formular de contact

           

Art. 1.042. Deschiderea unui testament olograf

(1) înainte de a fi executat, testamentul olograf se va prezenta unui notar public pentru a fi vizat spre neschimbare.

(2)   În cadrul procedurii succesorale, notarul public procedează, în condiţiile legii speciale, la deschiderea şi validarea testamentului olograf şi îl depune în dosarul succesoral. Deschiderea testamentului şi starea în care se găseşte se constată prin proces-verbal.

(3)   Cei interesaţi pot primi, după vizarea spre neschimbare, pe cheltuiala lor, copii legalizate ale testamentului olograf.

(4)   După finalizarea procedurii succesorale, originalul testamentului se predă legatarilor, potrivit înţelegerii dintre ei, iar în lipsa acesteia, persoanei desemnate prin hotărâre judecătorească.

  • Dacă testamentul nu este scris de mâna testatorului, fiind dactilografiat (sau utilizându-se alte procedee mecanice ori electrotehnice de scriere, cu caracterele impersonale ale unei maşini), va fi nul, chiar dacă a fost făcut personal de testator şi cuprinde menţiunea – datată şi semnată de către testator – că reprezintă ultima sa voinţă.
  • Testatorul poate scrie cu orice, pe orice fel de material, în orice limbă cunoscută de testator,  cu orice fel de scriere, pe un singur suport material sau pe mai multe (în acest din urmă caz, cu condiţia să existe o legătură materială sau cel puţin intelectuală între ele pentru a constitui un singur act, chiar dacă nu a fost scris dintr-o dată, ci pe etape).
  • Scrierea străină – a) dacă nu are nici o legătură cu conţinutul testamentului, testamentul este valabil; b) dacă scrierea priveşte dispoziţii din cuprinsul testamentului și testatorul a avut cunoştinţă de intervenţia străină în redactarea conţinutului testamentului, testamentul va fi nul; c) dacă scrierea străină s-a făcut fără ştirea testatorului (chiar dacă în timpul vieţii lui), testamentul va fi valabil aşa cum a fost redactat de el, fără luarea în considerare a intervenţiei străine.
  • Se impune datarea exactă, de mâna testatorului, prin indicarea zilei, a lunii şi anului în care a fost întocmit, reprezentând o deosebită importanță cu privire la  capacitatea de a testa, stabilirea împrejurărilor în care testamentul a fost întocmit, pluralitate de testamente succesive.
  • Datarea testamentului se poate face în cifre sau în litere ori prin referire la un eveniment care se poate stabili cu certitudine
  • Prin semnătură, testatorul atestă că dispoziţiile din testament reprezintă voinţa sa definitivă pentru caz de moarte. În lipsa semnăturii actul poate fi un simplu proiect de testament, nedefinitivat şi,ca atare, lipsit de efecte juridice.
  • Nu se poate folosi în locul semnăturii ”de mână” parafa,sigiliul ori ştampila. Este nul şi testamentul semnat prin aplicarea amprentei.

 

 • În cazul în care testamentul olograf este scris în altă limbă decât limba română, cu ocazia prezentării acestui testament olograf notarului public în vederea vizării spre neschimbare, se va prezenta şi o traducerea legalizată a testamentului. În procesul-verbal de constatare a stării materiale a testamentului olograf, se va transcrie textul tradus în limba română, anexându-se la procesul verbal traducerea legalizată a testamentului în limba străină şi o copie semnată de moştenitor după originalul acestuia.
 • Procedurile de constatare a stării materiale şi de validare a testamentului olograf îndeplinite de autorităţile competente din ţară sau din străinătate, apostilate sau supralegalizate, după caz, sunt considerate valabile şi nu vor fi reluate de către notarul instrumentator sesizat cu procedura succesorală.

În vederea validării testamentului olograf este necesară îndeplinirea următoarelor proceduri și condiţii:

  • stabilirea moştenitorilor legali ale căror drepturi vor fi afectate, cu excepţia celor care au renunţat la moştenire;
  • citarea acestora pentru a lua cunoştinţă despre existenţa testamentului şi pentru a recunoaşte scrisul testatorului;
  • în cazul în care toţi moştenitorii citaţi se prezintă şi recunosc că testamentul este scris, datat şi semnat de mâna testatorului se va încheia procesul-verbal de validare a testamentului olograf. Recunoaşterea testamentului se poate face şi separat prin declaraţie autentică notarială care reprezintă şi un act de acceptare a moştenirii. În baza declaraţiilor autentice transmise de către moştenitori, notarul va întocmi procesul-verbal de validare numai în prezenţa legatarului. În declaraţia autentică de recunoaştere a testamentului olograf făcută de către un moştenitor rezervatar, acesta va preciza şi dacă cere sau nu reducţiunea.
  • atunci când moştenitorii citaţi nu se prezintă, validarea se va face după expirarea termenului de opţiune succesorală.
  • În situaţia în care nu există moştenitori legali care să recunoască scrisul de pe testament sau, dacă aceştia fiind prezenţi, nu pot confirma sau contesta faptul că scrisul aparţine defunctului, precum și în cazul în care unul sau mai mulţi moştenitorii prezenţi declară că nu cunosc scrisul testatorului sau contestă faptul că testamentul ar fi scris de testator, notarul solicită legatarului şi moştenitorilor legali să prezinte scripte de comparaţie, în scopul dispunerii efectuării unei expertize grafoscopice. Pot constitui scripte de comparaţie în vederea întocmirea expertizei următoarele înscrisuri: acte autentice semnate de către testator, documente sub semnătură privată cu dată certă, etc. Simpla semnătură nu constituie script de comparaţie fiind necesare înscrisuri cu un conţinut amplu, care să provină de la autor.
  • Sarcina de a sesiza expertul şi de a înmâna acestuia actele, respectiv testamentul olograf, în original, și documentele de comparaţie pentru efectuarea expertizei aparţine notarului sesizat cu dezbaterea procedurii succesorale.

 

Comments are closed.