Contractul de ipotecă imobiliară - Notariat Bucuresti

Contractul de ipotecă imobiliară

Contractul de ipotecă imobiliară, potrivit art 2343 Cod Civil, ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executării unei obligații.

Ipoteca este prin natura ei, accesorie și indivizibilă. Ea subzistă cât timp există obligația  pe care o garantează și poartă în întregime asupra tuturor bunurilor grevate, asupra fiecăruia dintre ele și asupra oricărei părți, chiar și atunci când proprietatea este divizibilă sau obligațiile sunt divizibile.

Contractul de ipotecă se încheie în formă autentică de către notarul public, sub sancțiunea nulității absolute. (Art 2378 Cod Civil).

 

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

Formular de contact

Se pot ipoteca:

 • Imobilele cu accesoriile lor
 • Uzufructul acestor imobile și accesoriile
 • Cotele părți din dreptul asupra imobilelor
 • Dreptul de superficie

 

Actele necesare:

 • cărțile de identitate, certificatele de căsătorie (proprietari) convenții matrimoniale (dacă este cazul)
 • pentru cetățenii străini: pașaport și certificat de înregistrare fiscală în România (N.I.F./ C.I.F. – eliberat de către ANAF – NIF-ul se obține prin procură)
 • sentința civilă/certificatul de divorț – dacă este cazul 
 • Procură întocmită în formă autentică atunci când proprietarii sunt reprezentați la încheierea actului de către un mandatar

 

 

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

Formular de contact

Contractul de ipotecă imobiliară

Pentru persoanele juridice:  Certificat de înregistrareDecizia Asociatului Unic sau Hotărârea Adunării Generale a Asociaților cu privire la constituirea ipotecii asupra imobilului, care va cuprinde descrierea imobilului, valoarea și moneda.

 • contract de vânzare cumpărare / contract de construire
 • proces verbal de predare primire/dovadă achitare integrală apartament
 • certificate de moștenitor, contract de donație, contract de partaj, etc.
 • schița cadastrală, încheierea de intabulare, extras carte funciară

 

Din partea instituției bancare : procură și act de identitate.

 

Comments are closed.