Divorțul prin acordul soţilor prin procedura notarială - Notar Sector 1

Divorțul prin acordul soţilor prin procedura notarială

Divorțul prin acordul soţilor prin procedura notarială, dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuințe comune a soților poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soților, eliberându-le un certificat de divorț, potrivit legii.

Prin ultima locuință comună se înțelege ultima locuință în care au conviețuit soții, iar dovada acesteia se va face cu actele de identitate ale soților din care rezultă domiciliul comun sau reședința comună a acestora.

Dacă nu se poate face dovada astfel, atunci fiecare soț va da o declarație autentică pe propria răspundere, din care să rezulte care a fost ultima locuință comună a acestora.

Așadar, este necesar ca soții să aibă capacitate deplină de exercițiu, să existe consimțământul liber și neviciat al soților cu privire la divorț și să nu aibă copii minori.

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

Formular de contact

Divorțul prin acordul soților

Poate fi constatat de notarul public și în cazul în care există copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați numai dacă există acordul expres al soților asupra următoarelor aspecte:

  • numele de familie pe care urmează să-l poarte soții după divorț
  • stabilirea locuinței copiilor după divorț 
  • exercitarea autorității părintești de către ambii părinți
  • stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătirea profesională ale copiilor 
  • modalitățile de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare copil

Cererea de divorț se depune la notarul public de ambii soți. Prin excepție, cererea de divorț se depune și prin mandatar cu procură specială autentică. Reprezentarea convențională respectiv procură specială autentică, este admisă doar la depunerea cererii de divorț.

După înregistrarea cererii notarul public acordă un termen de reflecție de 30 de zile, termen în care solicită îndeplinirea formalităților necesare în legătură cu minorul: anchetă psiho-socială, audierea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani;

La împlinirea termenului de 30 de zile, părțile/soții se prezintă personal la notarul public și dacă stăruie în cererea de divorț și celelalte condiții sunt îndeplinite (inclusiv raportul de anchetă socială și audierea minorului), notarul public emite certificatul de divorț fără a face mențiune în acesta despre vreo culpă.

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

Formular de contact

În situația în care la termenul acordat nu s-a depus raportul de anchetă psihosocială și, din motive întemeiate, minorul nu a fost audiat, la cererea ambilor soți care stăruie în cererea de divorț, se pot acorda și alte termene, numai în vederea îndeplinirii celor două condiții.

Toate procedurile îndeplinite în cadrul divorțului se vor desfășura în prezența ambilor soți. La audiere, minorul va fi însoțit de ambii părinți, audierea se va face în prezența amândurora și se va consemna de către notarul public declarația minorului, declarație care va fi semnată atât de minor cât și de părinți (sub formă procesului verbal de audiere a minorului).

Pentru constatarea acordului părților asupra aspectelor menționate mai sus (stabilirea locuinței minorului după divorț etc.), notarul public va autentifica convenția soților, convenție care va fi menționată în certificatul de divorț. Orice modificare a convenției inițiale se poate face printr-o convenție autentică, cu respectarea tuturor condițiilor pentru convenție (raportul de anchetă psihosocială, audierea minorului și acordul părinților).

În cazul constatării divorțului de către notarul public, acesta emite certificatul de divorț și înaintează, de îndată, o copie certificată de pe acesta la primăria locului unde s-a încheiat căsătoria, spre a se face mențiune în actul de căsătorie. 

Atunci când nu sunt îndeplinite condițiile menționate anterior, notarul public respinge cererea de divorț. Împotriva refuzului notarului public nu există cale de atac, dar soții se pot adresa cu cererea de divorț instanței de judecată, pentru a putea dispune desfacerea căsătoriei.

În același timp, cererea va fi respinsă  și dacă:  unul dintre soți este pus sub interdicție; unul dintre soți nu își poate exprima consimțământul liber și neviciat; la depunerea cererii de divorț nu sunt prezenți soții personal sau prin mandatar; unul dintre soți sau mandatarul acestora refuză să semneze cererea personal în fața notarului public; soții refuză să dea declarațiile prevăzute de lege; nu prezintă la depunerea cererii, certificatul de căsătorie în original; unul dintre soți se prezintă în faţa notarului public la termenul de 30 de zile acordat și declară că nu mai stăruie în cererea de divorț; soții se împacă; soții își retrag cererea de divorț; înainte de finalizarea procedurii de divorț unul dintre soți a decedat, căsătoria încetând în acest mod.

    Acte necesare divorț – originale

  • certificatele de naștere ale soților
  • actele de identitate ale acestora
  • certificatele de naștere ale minorilor (dacă este cazul)
  • certificatul de căsătorie emis de autoritățile române

Comments are closed.