Clasificarea legatelor - Notariat Bucuresti

Clasificarea legatelor

Clasificarea legatelor, testatorul poate stipula ca la decesul său, unul sau mai mulţi legatari să dobândească întregul său patrimoniu, o fracţiune din acesta sau anumite bunuri determinate.

Legatul este universal, dacă are ca obiect întreaga avere a testatorului, pe care acesta o va lăsa ,cu titlu universal dacă vizează o fracţiune din acea universalitate, cu titlu particular dacă are ca obiect bunuri determinate.

Legatele universale şi cu titlu universal sunt de aceeaşi natură juridică, diferenţa dintre ele fiind doar cantitativă, spre deosebire de cele cu titlu particular, care au altă natură juridică, deosebirea fiind calitativă.

Legatarii universali şi cu titlu universal, moștenind o universalitate, sunt ţinuţi de datoriile şi sarcinile moştenirii, cu bunurile din patrimoniul succesoral, proporţional cu cota fiecăruia, în schimb, legatarii cu titlu particular, în principiu, nu răspund de datorii şi sarcini, dobândind un drept determinat şi limitat la bunurile prevăzute în testament.

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

Formular de contact

Clasificarea legatelor, prin excepţie, legatarul cu titlu particular răspunde pentru pasivul moştenirii, numai cu bunul sau bunurile ce formează obiectul legatului, dacă: 

  • testatorul a dispus expres; 
  • dreptul lăsat prin legat are ca obiect o universalitate, cum ar fi o moştenire culeasă de testator şi nelichidată încă-în acest caz răspunde pentru pasivul acelei universalităţi;
  • celelalte bunuri ale moştenirii sunt insuficiente pentru plata datoriilor şi sarcinilor moştenirii;

Codul Civil în art. 1055, prevede că legatul universal este dispoziţia testamentară care conferă uneia sau mai multor persoane vocaţie la întreaga moştenire.

Atunci când sunt doi sau mai mulţi legatari universali, fiecare are vocaţie la întreg, astfel încât dacă colegatarii nu pot să vină la moștenire, sunt predecedați, sau renunţători, unul singur va culege întreaga moştenire; Dacă legatarii pot să vină la moștenire  şi acceptă moștenirea, universalitatea succesorală se împarte în mod egal între aceștia.

Art. 1056 alin. 1 Cod Civil definește legatul cu titlu universal ca fiind dispoziţia testamentară care conferă uneia sau mai multor persoane vocaţie la o fracţiune a moştenirii.

Exemple de fracţiune a moştenirii:

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

Formular de contact
  1. fie proprietatea unei cote- părţi din aceasta -1/2 (jumătate) ,1/4 (opătrime) ,25% (douăzecișicinci%),etc  din moştenire;

În acest caz, legatul cu titlu universal poate îmbrăca aceleaşi forme ca şi legatul universal, cum ar fi: 

  • legatul unei cote-părți din totalitatea bunurilor mobile şi imobile, legatul unei cote-părţi din cantitatea disponibilă a moştenirii, legatul unei proprietăţi asupra unei cote-părţi din moştenire
  • fie un dezmembrământ al proprietăţii asupra totalităţii unei cote-părţi din moştenire-respectiv, legatul uzufructului asupra întregii moşteniri sau legatul uzufructului asupra unei cote-părţi . 1/2 (jumătate) ,1/4 (opătrime) ,25% (douăzecișicinci%),etc  din moştenire.
  • fie proprietatea sau  un dezmembrământ asupra totalităţii sau asupra unei cote-părţi din universalitatea bunurilor determinate după natura sau provenienţa lor

Legatul cu titlu particular este orice legat care nu este universal sau cu titlu universal.În concluzie  legatul este cu titlu particular în cazul în care conferă legatarului vocaţie succesorală la unul sau mai multe bunuri determinate, privite izolat si legatarul cu titlu particular nu are un drept eventual la universalitate sau la o fracţiune din ea, ci doar asupra unor bunuri determinate sau determinabile, specificate în testament, indiferent de numărul şi valoarea lor.

În ipoteza în care legatarului i-a fost lăsat fie un bun, fie altul, dreptul de alegere revine celui ţinut să execute legatul, dacă testatorul nu a conferit dreptul lagatarului sau unui terţ.

Este posibil ca prin testament nuda proprietate să fie lăsată unei persoane,iar uzufructul unei alte persoane, aceste dispoziţii fiind regăsite în practică sub forma legatului nudei proprietăşi şi al uzufructului întregii averi.

 

Comments are closed.